Αρχεία Βιβλιοθήκης

Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος

Equivalent terms

Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος

Σχετικοί όροι

Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος

1 αποτελέσματα από Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος

1 results directly related Exclude narrower terms

Πτυχία/Πιστοποιητικά/Διορισμοί

Περιεχόμενα: 1.1 Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, 1923 1.2 Διορισμός Νικόλαου Ξιούτα εις το Γυμνάσιο και Ανώτερο Παρθεναγωγείο από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού για το σχολικό έτος 1931-1932, 28/6/1931 1.3 Διορισμός εις το Αθηναϊδειον Γυμ...

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)