Αρχεία Βιβλιοθήκης

Κυπριακή Δημοκρατία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Κυπριακή Δημοκρατία

Equivalent terms

Κυπριακή Δημοκρατία

Σχετικοί όροι

Κυπριακή Δημοκρατία

1 αποτελέσματα από Κυπριακή Δημοκρατία

1 results directly related Exclude narrower terms

Πτυχία/Πιστοποιητικά/Διορισμοί

Περιεχόμενα: 1.1 Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, 1923 1.2 Διορισμός Νικόλαου Ξιούτα εις το Γυμνάσιο και Ανώτερο Παρθεναγωγείο από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού για το σχολικό έτος 1931-1932, 28/6/1931 1.3 Διορισμός εις το Αθηναϊδειον Γυμ...

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)