Μουσικές κριτικές

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Μουσικές κριτικές

Equivalent terms

Μουσικές κριτικές

Σχετικοί όροι

Μουσικές κριτικές

1 Archival description results for Μουσικές κριτικές

1 results directly related Exclude narrower terms

Κριτικές από εφημερίδες, περιοδικά, αποκόμματα από αναφορές στο όνομα του Σόλωνα Μιχαηλίδη

Αποκόμματα εφημερίδων με τις παρακάτω χρονολογίες
5.1 Εφημερίδα Γέλιο 1935
5.2 1936
5.3 1939
5.4 1944
5.5 1946
5.6 1947
5.7 1948
5.8 1949
5.9 1950
5.10 1951
5.11 1952
5.12 1953
5.13 1955
5.14 1957
5.15 1958
5.16 1959
5.17 1960
5.18 1961
5.19 1962
5.20 1963
5.21 1964
5.22 1965
5.23 1966
5.24 1967
5.25 1969
5.26 1970
5.27 1971
5.28 1973
5.29 1974
5.30 1975
5.31 1978
5.32 1985
5.33 1968
5.34 1976
5.35 1977
5.36 1979
5.37 1982
5.38 Αχρονολόγητα
5.39 1981
5.40 1983
5.41 1927
5.42 1929
5.43 1931
5.44 1934
5.45 1935
5.46 1937
5.47 1938
5.48 1945
5.49 1933
5.50 1956
5.51 1972
5.52 1980
5.53 1954
5.54 1984

Μιχαηλίδης, Σόλων (1905-1979)