Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 11.66 - Περί οργανώσεως, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL SM-11-11.66

Τίτλος

Περί οργανώσεως, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών

Ημερομηνία(ες)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

18 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

1) Περί οργανώσεως, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών
2) Άρθρον 1
3) Άρθρον 2 Αρμοδιότητες
4) Άρθρον 3 Διάρθωσις
5) Άρθρον 4 Αρμοδιότητες Δ/νσεως Ορχήστρας
6) Άρθρον 5 Αρμοδιότητες Δ/νσεως Διοικήσεως
7) Άρθρον 6 Προσωπικόν
8) Άρθρον 7 Διοικητικό Προσωπικόν - Προσόντα
9) Άρθρον 8 Καλλιτεχνικό Προσωπικόν – Προσόντα
10) Άρθρον 9 Πλήρωσις θέσεων - Προαγωγαί
11) Άρθρον 10 Έκτακτον προσωπικόν
12) Άρθρο 11 Περιορισμοί
13) Άρθρον 12 Προϊστάμενοι Υπηρεσιών - Αρμοδιότητες
14) Άρθρον 13 Αναπλήρωσις Προϊσταμένου
15) Άρθρον 14 Χρόνος εργασίας
16) Άρθρον 15 Κανονικαί άδειαι
17) Άρθρον 16 Εκπαιδευτικαί άδειαι
18) Άρθρον 17 Υπηρεσιακά Συμβούλια
19) Άρθρον 18 Καλλιτεχνική Επιτροπή
20) Άρθρον 19 Συνταξιοδότησις Καλλιτεχνικού Προσωπικού
21) Άρθρον 20 Μισθολογική προαγωγή
22) Άρθρον 21 Μισθοδοσία προσωπικού
23) Άρθρον 22 Μετακινήσεις εκτός έδρας
24) Άρθρον 23 Στέγασις
25) Άρθρον 24 Πρόσθεται αμοιβαί
26) Άρθρον 25 Ένταξις προσωπικού
27) Άρθρον 26 Μεταβατικαί διατάξεις

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY SM-11-11.66

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Κατάσταση

Final

Επίπεδο λεπτομέρειας

Partial

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

10/3/2017

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

11.66.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

7.3 MiB

Μεταφορτώθηκε

10 Μαρτίου 2017 2:44 π.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες