Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 8.129 - Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL SM-8-8.129

Τίτλος

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

Ημερομηνία(ες)

  • 1972 - 1976 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

60 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

1) Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος Τεύχος Πρώτον Αριθμός Φύλλου 231 23/12/1972
2) Περί λειτουργίας των Επιτροπών Κρίσεων και τρόπων απονομής των Βραβείων προς ενίσχυσιν των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών 23/12/1972
3) Μετακινήσεις Ομάδος Εργασίας αξιολογήσεως Χορωδιακών Συγκροτημάτων 6/6/1973
4) Πίναξ διανομής
5) Συγκρότησις Ομάδος Εργασίας 19/8/1974
6) Πρόσκλησις εις συνεδρίαν Ομάς Εργασίας 21/3/1973
7) Παράτασις προθεσμίας αποπερατώσεως Ο.Ε. 29/3/1974
8) Περί υποβολής δικαιολογητικών προς συνταξιοδότησιν Μάϊος 1976
9) Έκθεσις ομάδος εργαασίας δια την επιλογήν μουσικών συνθέσεων προς έκδοσιν υπό του ΥΠΠΕ
10) Α΄
11) Β'
12) Κατάλογος ζώντων Μουσουργών
13) Κατάλογος θανόντων μουσουργών
14) Γ' Συναφείς Εισηγήσεις
15) Γνωμοδοτική έκθεσις της δυνάμει της υπ’ αρ. 100/24.1.72 Αποφάσεως του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών κυρίου Κ.Α. Παναγιωτάκη συσταθείσης ομάδος εργασίας επί θεμάτων μουσικής Φεβρουάριος – Μάρτιος 1972
16) Προς τον Αξιότιμον κ. Κ. Α. Παναγιωτάκην Υπουργόν Πολιτισμού και Επιστημών
17) Μουσική Εκπαίδευσις
18) Η μουσική εις την Δημόσιαν Εκπαίδευσιν
19) Στοιχειώδης Εκπαίδευσις
20) Μέση Εκπαίδευσις
21) Ανωτάτη Εκπαίδευσις
22) Ειδική μουσική εκπαίδευσις
23) Ιδιωτικά μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα Β.Δ. Ι6/1966 "Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων"
24) Μουσικό ακρόαμα
25) Στάθμη μουσικού ακροάματος
26) Κρατικαί Ορχήστραι
27) Κ.Ο.Θ.
28) Κρατικά και άλλα μέσα ενημέρωσης
29) Δίσκοι - ηχοταινίαι
30) Αμέσως ληπτέα πρακτικά μέσα
31) Παρατηρούνται τάσεις δια την παρακολούθηση μουσικών σπουδών εν Ελλάδι
32) Επαγγελματικά προβλήματα
33) Συνθέται σοβαράς μουσικής
34) Αρχιμουσικοί - σολίστ
35) Μουσικοί παιδαγωγοί
36) Μουσικοί εκτελεσταί ορχηστρών
37) Βραβεία - χορηγίαι
38) Διαπιστώσεις και εισηγήσεις επί άλλων μουσικών θεμάτων
39) Προτεινόμενα μέτρα
40) Κέντρον ερεύνης της Ελληνικής μουσικής
41) Εποπτικόν συμβούλιον μουσικής
42) Σύστασις του Συμβουλίου
43) Αρμοδιότητες

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY SM-8-8.129

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Κατάσταση

Final

Επίπεδο λεπτομέρειας

Full

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

16/5/2017

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

8.129.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

22.2 MiB

Μεταφορτώθηκε

15 Μαΐου 2017 10:02 μ.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες