Αρχεία Βιβλιοθήκης

Pièce 8.129 - Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

Zone d'identification

Code de référence

CYUTL SM-8-8.129

Intitulé

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

Date(s)

  • 1972 - 1976 (Production)

Niveau de description

Pièce

Importance matérielle et support

60 τεκμήρια

Zone du contexte

Histoire archivistique

Modalités d'entrée

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu

1) Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος Τεύχος Πρώτον Αριθμός Φύλλου 231 23/12/1972
2) Περί λειτουργίας των Επιτροπών Κρίσεων και τρόπων απονομής των Βραβείων προς ενίσχυσιν των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών 23/12/1972
3) Μετακινήσεις Ομάδος Εργασίας αξιολογήσεως Χορωδιακών Συγκροτημάτων 6/6/1973
4) Πίναξ διανομής
5) Συγκρότησις Ομάδος Εργασίας 19/8/1974
6) Πρόσκλησις εις συνεδρίαν Ομάς Εργασίας 21/3/1973
7) Παράτασις προθεσμίας αποπερατώσεως Ο.Ε. 29/3/1974
8) Περί υποβολής δικαιολογητικών προς συνταξιοδότησιν Μάϊος 1976
9) Έκθεσις ομάδος εργαασίας δια την επιλογήν μουσικών συνθέσεων προς έκδοσιν υπό του ΥΠΠΕ
10) Α΄
11) Β'
12) Κατάλογος ζώντων Μουσουργών
13) Κατάλογος θανόντων μουσουργών
14) Γ' Συναφείς Εισηγήσεις
15) Γνωμοδοτική έκθεσις της δυνάμει της υπ’ αρ. 100/24.1.72 Αποφάσεως του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών κυρίου Κ.Α. Παναγιωτάκη συσταθείσης ομάδος εργασίας επί θεμάτων μουσικής Φεβρουάριος – Μάρτιος 1972
16) Προς τον Αξιότιμον κ. Κ. Α. Παναγιωτάκην Υπουργόν Πολιτισμού και Επιστημών
17) Μουσική Εκπαίδευσις
18) Η μουσική εις την Δημόσιαν Εκπαίδευσιν
19) Στοιχειώδης Εκπαίδευσις
20) Μέση Εκπαίδευσις
21) Ανωτάτη Εκπαίδευσις
22) Ειδική μουσική εκπαίδευσις
23) Ιδιωτικά μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα Β.Δ. Ι6/1966 "Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων"
24) Μουσικό ακρόαμα
25) Στάθμη μουσικού ακροάματος
26) Κρατικαί Ορχήστραι
27) Κ.Ο.Θ.
28) Κρατικά και άλλα μέσα ενημέρωσης
29) Δίσκοι - ηχοταινίαι
30) Αμέσως ληπτέα πρακτικά μέσα
31) Παρατηρούνται τάσεις δια την παρακολούθηση μουσικών σπουδών εν Ελλάδι
32) Επαγγελματικά προβλήματα
33) Συνθέται σοβαράς μουσικής
34) Αρχιμουσικοί - σολίστ
35) Μουσικοί παιδαγωγοί
36) Μουσικοί εκτελεσταί ορχηστρών
37) Βραβεία - χορηγίαι
38) Διαπιστώσεις και εισηγήσεις επί άλλων μουσικών θεμάτων
39) Προτεινόμενα μέτρα
40) Κέντρον ερεύνης της Ελληνικής μουσικής
41) Εποπτικόν συμβούλιον μουσικής
42) Σύστασις του Συμβουλίου
43) Αρμοδιότητες

Évaluation, élimination et calendrier de conservation

Accroissements

Mode de classement

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d’accès

Conditions de reproduction

Langue des documents

Écriture des documents

Notes sur la langue et l'écriture

Caractéristiques matérielle et contraintes techniques

Instruments de recherche

Zone des sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux

Existence et lieu de conservation des copies

Unités de description associées

Descriptions reliés

Zone des notes

Identifiant(s) alternatif(s)

Points d'accès

Points d'accès sujets

Points d'accès lieux

Points d'accès Noms

Zone du contrôle de la description

Identifiant de la description

CY SM-8-8.129

Identifiant du service responsable de la description

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Règles et/ou conventions utilisées

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Niveau d'élaboration

Final

Niveau de détail

Complet

Dates de production, de révision, de suppression

16/5/2017

Langue(s)

Écriture(s)

Sources

Métadonnées de l'objet numérique

Nom du fichier

8.129.pdf

Type de support

Texte

Type MIME

application/pdf

Taille du fichier

22.2 MiB

Déposé

15 mai 2017 22:02

Zone des droits sur l'objet numérique (Fichier maître)

Zone des droits sur l'objet numérique (Référence)

Zone des droits sur l'objet numérique (Vignette)

Zone des entrées

Sujets en relation

Personnes et organismes en relation

Lieux en relation