Αρχεία Βιβλιοθήκης

Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος

Référentiel

Code

Note(s) sur l'utilisation

Note(s) sur la source

Note(s) d'affichage

Termes hiérarchiques

Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος

Termes équivalents

Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος

Termes associés

Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος

1 résultats pour Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος

1 résultats directement liés Exclure les termes spécifiques

Πτυχία/Πιστοποιητικά/Διορισμοί

Περιεχόμενα: 1.1 Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, 1923 1.2 Διορισμός Νικόλαου Ξιούτα εις το Γυμνάσιο και Ανώτερο Παρθεναγωγείο από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού για το σχολικό έτος 1931-1932, 28/6/1931 1.3 Διορισμός εις το Αθηναϊδειον Γυμ...

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)