Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 10.42 - Έγγραφα σχετικά με το Ωδείου Θεσσαλονίκης

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL SM-10-10.42

Τίτλος

Έγγραφα σχετικά με το Ωδείου Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία(ες)

  • 1957 - 1964 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

25 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

1) Χειρόγραφη ομιλία Σόλωνα Μιχαηλίδη προς τον Υψηλότατο για τα 50 χρόνια του Ωδείου Θεσσαλονίκης
2) Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος Τεύχος Πρώτον Αριθμός Φυλλου 229 11/11/1957
3) Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος Τεύχος Πρώτον Αριθμός Φυλλου 229 11/11/1957
4) Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης
5) Κεφάλαιον πρώτον Σχολαί και τμήματα
6) Τμήμα Β
7) Πρακτικόν Διδασκαλείον
8) Κεφάλαιον Δεύτερον Σχολικαί Διατάξεις Τμήμα Α΄Σχολικόν - Διδακτικόν Έτος
9) Τμήμα Β Μαθηταί - Εγγραφαί. Προθεσμίαι εγγραφών
10) Προσόντα - Δικαιολογητικά Εγγραφής
11) Κηδεμονία
12) Ηλικία εγγεγραμένων
13) Βιβλιάριο σπουδών
14) Πειθαρχικαί Ποιναί
15) Αρμοδιότητες προς επιβολήν ποινών
16) Αρμοδιότητες προς επιβολήν ποινών
17) Απουσίαι μαθητών
18) Τμήμα Δ Υποχρεώσεις μαθητών
19) Τμήμα Ε΄Δίδακτρα και Σχολικά Τέλη
20) Δωρεάν διδασκαλία
21) Τμήμα ΣΤ΄Εξετάσεις - Εξεταστικαί Επιτροπαί
22) Εισητήριαι εξετάσεις
23) Ετήσιαι Εξετάσεις
24) Προαγωγικαί εξετάσεις
25) Συμπληρωματικαί εξετάσεις
26) Απολυτήριαι εξετάσεις
27) Δοκιμαστικαί εξετάσεις
28) Πρακτικά εξετάσεων
29) Τμήμα Ζ Όργανα, Έπιπλα και Βιβλία του Ωδείου
30) Κεφάλαιον Τρίτον Αναλυτικόν Πρόγραμμα της διδακτέας ύλης εις άπας τας Σχολάς Προγράμματα
31) Μέρος Α Ειδικά μαθήματα
32) Τμήμα Γ΄Σχολή ενοργάνου μουσικής
33) Τμήμα Δ΄ Σχολή Οργάνου
34) Τμήμα Ρ' Σχολή Ξύλινων Πνευστών Οργάνων
35) Τμήμα ΙΑ Σχολή Μονωδίας και Δραματικής
36) Τμήμα ΙΒ Σχολή Εκκλησιαστικής Μουσικής Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
37) Μέρος Β Γενικά υποχρεωτικά μαθήματα

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY SM-10-10.42

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Κατάσταση

Final

Επίπεδο λεπτομέρειας

Partial

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

9/5/2017

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

10.42.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

11.7 MiB

Μεταφορτώθηκε

09 Μαΐου 2017 3:36 π.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες