Αρχεία Βιβλιοθήκης

Pièce 10.42 - Έγγραφα σχετικά με το Ωδείου Θεσσαλονίκης

Zone d'identification

Code de référence

CYUTL SM-10-10.42

Intitulé

Έγγραφα σχετικά με το Ωδείου Θεσσαλονίκης

Date(s)

  • 1957 - 1964 (Production)

Niveau de description

Pièce

Importance matérielle et support

25 τεκμήρια

Zone du contexte

Histoire archivistique

Modalités d'entrée

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu

1) Χειρόγραφη ομιλία Σόλωνα Μιχαηλίδη προς τον Υψηλότατο για τα 50 χρόνια του Ωδείου Θεσσαλονίκης
2) Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος Τεύχος Πρώτον Αριθμός Φυλλου 229 11/11/1957
3) Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος Τεύχος Πρώτον Αριθμός Φυλλου 229 11/11/1957
4) Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης
5) Κεφάλαιον πρώτον Σχολαί και τμήματα
6) Τμήμα Β
7) Πρακτικόν Διδασκαλείον
8) Κεφάλαιον Δεύτερον Σχολικαί Διατάξεις Τμήμα Α΄Σχολικόν - Διδακτικόν Έτος
9) Τμήμα Β Μαθηταί - Εγγραφαί. Προθεσμίαι εγγραφών
10) Προσόντα - Δικαιολογητικά Εγγραφής
11) Κηδεμονία
12) Ηλικία εγγεγραμένων
13) Βιβλιάριο σπουδών
14) Πειθαρχικαί Ποιναί
15) Αρμοδιότητες προς επιβολήν ποινών
16) Αρμοδιότητες προς επιβολήν ποινών
17) Απουσίαι μαθητών
18) Τμήμα Δ Υποχρεώσεις μαθητών
19) Τμήμα Ε΄Δίδακτρα και Σχολικά Τέλη
20) Δωρεάν διδασκαλία
21) Τμήμα ΣΤ΄Εξετάσεις - Εξεταστικαί Επιτροπαί
22) Εισητήριαι εξετάσεις
23) Ετήσιαι Εξετάσεις
24) Προαγωγικαί εξετάσεις
25) Συμπληρωματικαί εξετάσεις
26) Απολυτήριαι εξετάσεις
27) Δοκιμαστικαί εξετάσεις
28) Πρακτικά εξετάσεων
29) Τμήμα Ζ Όργανα, Έπιπλα και Βιβλία του Ωδείου
30) Κεφάλαιον Τρίτον Αναλυτικόν Πρόγραμμα της διδακτέας ύλης εις άπας τας Σχολάς Προγράμματα
31) Μέρος Α Ειδικά μαθήματα
32) Τμήμα Γ΄Σχολή ενοργάνου μουσικής
33) Τμήμα Δ΄ Σχολή Οργάνου
34) Τμήμα Ρ' Σχολή Ξύλινων Πνευστών Οργάνων
35) Τμήμα ΙΑ Σχολή Μονωδίας και Δραματικής
36) Τμήμα ΙΒ Σχολή Εκκλησιαστικής Μουσικής Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική
37) Μέρος Β Γενικά υποχρεωτικά μαθήματα

Évaluation, élimination et calendrier de conservation

Accroissements

Mode de classement

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d’accès

Conditions de reproduction

Langue des documents

Écriture des documents

Notes sur la langue et l'écriture

Caractéristiques matérielle et contraintes techniques

Instruments de recherche

Zone des sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux

Existence et lieu de conservation des copies

Unités de description associées

Descriptions reliés

Zone des notes

Identifiant(s) alternatif(s)

Points d'accès

Points d'accès sujets

Points d'accès lieux

Points d'accès Noms

Zone du contrôle de la description

Identifiant de la description

CY SM-10-10.42

Identifiant du service responsable de la description

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Règles et/ou conventions utilisées

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Niveau d'élaboration

Final

Niveau de détail

Moyen

Dates de production, de révision, de suppression

9/5/2017

Langue(s)

Écriture(s)

Sources

Métadonnées de l'objet numérique

Nom du fichier

10.42.pdf

Type de support

Texte

Type MIME

application/pdf

Taille du fichier

11.7 MiB

Déposé

9 mai 2017 03:36

Zone des droits sur l'objet numérique (Fichier maître)

Zone des droits sur l'objet numérique (Référence)

Zone des droits sur l'objet numérique (Vignette)

Zone des entrées

Sujets en relation

Personnes et organismes en relation

Lieux en relation