Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 10.40 - Ιδιωτικά μουσικά εκπαιδευτήρια

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL SM-10-10.40

Τίτλος

Ιδιωτικά μουσικά εκπαιδευτήρια

Ημερομηνία(ες)

  • 1966 - 1977 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

100 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

1) Σχέδιον νομοθετικού διατάγματος Περί ιδρύσεως των εν Κράτει ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων
2) Κεφάλαιον Ιον - Γενικαί Διατάξεις
3) Άρθρον Ιον Μουσική Εκπαιδευτήρια - Σκοπός
4) Άρθρον 2ον Κλιμάκωσις Μουσικής Εκπαιδεύσεως
5) Άρθρον 3ον Εποπτεία Διοικήσεως
6) Άρθρον 4ον Άδεια Ιδρύσεως
7) Άρθρον 5ον Αίτησις - συνημμένα
8) Άρθρον 6ον Κωλύματα - Ασυμβίβαστα
9) Άρθρον 7ον Ίδρυσις
10) Άρθρον 8ον Απαγόρευσις Διαφημίσεως
11) Άρθρον 9ον Άδεια Λειτουργίας
12) Άρθρον 10ον Ανάκλησις Άδειας Ιδρύσεως - Λειτουργίας
13) Άρθρον 11ον Μεταβίβασις Αδείας
14) Άρθρον 12ον Επωνυμία Εκπαιδευτηρίων
15) Κεφάλαιον 2ον Σχολαί - Τμήματα - Μαθήματα Ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων
16) Άρθρον 13ον Σχολαί - Τμήματα - Έτη Σπουδών
17) Άρθρον 14ον Μαθήματα Σχολών – Τμημάτων
18) Κεφάλαιον 3ον - Σχολικόν Έτος - Εξετάσεις - Επιτροπαί
19) Άρθρον 15ον Σχολικόν Έτος - Εγγραφαί
20) Άρθρον 16ον Διακρίσεις Εξετάσεων – Χρόνος
21) Άρθρον 17ον Εξεταστικαί επιτροπαί
22) Κεφάλαιον 4ον Προσωπικόν
23) Άρθρον 18ον Διδακτικόν Προσωπικόν - Διακρίσεις
24) Άρθρον 19ον
25) Άρθρον 20ον Προσόντα Διδακτικού Προσωπικού
26) Άρθρον 21ον Κατ' Οίκον Διδιασκαλία
27) Άρθρον 22ον Αρχείον Μαθητολογίου
28) Κεφάλαιον 5ον - Ειδικαί Διατάξεις
29) Άρθρον 23ον Αναλυτικόν Πρόγραμμα
30) Άρθρον 24ον Παραρτημαματωδείον
31) Άρθρον 25ον Τίτλοι Σπουδών
32) Άρθρον 26ον Κατοχύρωσις
33) Άρθρον 27ον Μεταβατική Διάταξις
34) Άρθρον 28ον Εξουσιοδότησις
35) Άρθρον 29ον Καταργητική Διάταξις
36) Άρθρον 30ον
37) Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών της 7ης Μαΐου 1976 Ομάδας Εργασίας σε θέματα αφορούντα εις τον τομέα Μοουσικής
38) Απόφαση 7ης Απριλίου 1977 Συγκρότησης Ομάδας Εργασίας η οποία θα διεξάγει έρευνα σχετική με θέματα μουσικής και λειτουργίας των Ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων
39) Έκθεσις περί της τελικής γνώμης της Συμβουλευτικής Επιτροπής επί του σχεδίου ΝΔ του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών "Περί ιδρύσεως και λειτουργίας των εν Κράτει Ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων" 29/9/1973
40) Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος Εν Αθήναις 15 Ιανουαρίου 1966 Τεύχος Πρώτον Αριθμός Φύλλου 7
41) Κεφάλαιον Ιον - Γενικαί Διατάξεις
42) Άρθρον Ιον Μουσική Εκπαιδευτήρια - Σκοπός
43) Άρθρον 2ον Κλιμάκωσις Μουσικής Εκπαιδεύσεως
44) Άρθρον 3ον Εποπτεία Διοικήσεως
45) Άρθρον 4ον Άδεια Ιδρύσεως
46) Άρθρον 5ον Αίτησις - συνημμένα
47) Άρθρον 6ον Κωλύματα – Ασυμβίβαστα
48) Άρθρον 7ον Ίδρυσις
49) Άρθρον 8ον Απαγόρευσις Διαφημίσεως
50) Άρθρον 9ον Άδεια Λειτουργίας
51) Άρθρον 10ον Ανάκλησις Άδειας Ιδρύσεως – Λειτουργίας
52) Άρθρον 11ον Μεταβίβασις Αδείας
53) Άρθρον 12ον Επωνυμία Εκπαιδευτηρίων
54) Κεφάλαιον 2ον Σχολαί - Τμήματα - Μαθήματα Ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων
55) Άρθρον 13ον Σχολαί - Τμήματα - Έτη Σπουδών
56) Άρθρον 14ον Μαθήματα Σχολών – Τμημάτων
57) Κεφάλαιον 3ον - Σχολικόν Έτος - Εξετάσεις – Επιτροπαί
58) Άρθρον 15ον Σχολικόν Έτος – Εγγραφαί
59) Άρθρον 16ον Διακρίσεις Εξετάσεων – Χρόνος
60) Άρθρον 17ον Εξεταστικαί επιτροπαί
61) Άρθρον 18ον Διδακτικόν Προσωπικόν - Διακρίσεις
62) Άρθρον 19ον
63) Άρθρον 21ον Κατ' Οίκον Διδιασκαλία
64) Κεφάλαιον 5ον - Ειδικαί Διατάξεις
65) Άρθρον 22ον Αρχείον Μαθητολογίου
66) Άρθρον 23ον Αναλυτικόν Πρόγραμμα
67) Άρθρον 24ον Παραρτήματα Ωδείων
68) Άρθρον 25ον Τίτλοι Σπουδών
69) Άρθρον 26ον Κατοχύρωσις
70) Άρθρον 27ον Μεταβατική Διάταξις
71) Άρθρον 28ον Εξουσιοδότησις
72) Άρθρον 29ον Καταργητική Διάταξις
73) Άρθρον 30ον
74) Εισηγητική έκθεσις επί του σχεδίου νομοθετικού διατάγματος Περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας των εν Κράτει Ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων 1973
75) Έκθεσις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρον 79 - παραγρ. 3 του Συνάγταματος) επί του σχεδίου Ν. Δ/τος του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών περί ιδρύσεως και λειτουργίας των εν Κράτει Ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων 2/8/1973
76) Σχέδιον Νόμου Περί Ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτηρίων
77) Άρθρον Ι Σκοπός – Εποπτεία
78) Άρθρον 2 Κατηγορίαι - Εκπαιδευτικαί βαθμίδες
79) Άρθρον 3 Σχολή Βυζαντινής Μουσικής
80) Άρθρον 4 Σχολαί – Τμήματα
81) Άρθρον 5 Παραρτήματα
82) ‘Αρθρον 6 Άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας
83) Άρθρον 7 Κωλύματα - ασυμβίβαστα
84) Άρθρον 8 Στέγασις - Καταλληλότης κτιρίου
85) Άρθρον 9 Μεταβίβασις αδείας
86) Άρθρον 10 Ανάκλησις αδείας
87) Άρθρον 11 Επωνυμία – Προσωνυμία
88) Άρθρον 12 Διδασκόμενα μαθήματα
89) Άρθρον 13 Φοίτησις
90) Άρθρον 14 Εξετάσεις
91) Άρθρον 15 Τίτλοι σπουδών
92) Άρθρον 16 Διδιακτικόν προσωπικόν - Καθήκοντα - Υποχρεώσεις Διευθυντού - Περιορισμοί Διευθυντού και Διδακτικού Προσωπικού
93) Άρθρον 17 Προσόντα Διευθυντού
94) Άρθρον 18 Προσόντα διδακτικού Προσωπικού
95) Άρθρον 19 Όριον ηλικίας
96) Άρθρον 20 Καθήκοντα - Υποχρεώσεις ιδιοκτήτου
97) Άρθρον 22 Τήρησις αρχείου – Βιβλίων
98) Άρθρον 23 Κατ' οίκον διδασκαλία
99) Άρθρο 24 Γνωμοδοτική Επιτροπή
100) Άρθρον 25 Είδη παραβάσεων
101) Άρθρον 26 Επιβαλλόμεναι τιμαί
102) Άρθρον 27 Επιχορήγησις μουσικών εκπαιδευτηρίων
103) Άρθρον 28 Ατέλειαι – Υποτροφίαι
104) Άρθρον 29 Επιθεώρησις
105) Άρθρον 30 Τέλη – Δίδακτρα
106) Άρθρον 31 Μεταβατικαί διατάξεις
107) Άρθρον 32 Τελικαί διατάξεις
108) Άρθρον 33

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY SM-10-10.40

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Κατάσταση

Final

Επίπεδο λεπτομέρειας

Partial

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

10/3/2017

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

10.40.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

35.6 MiB

Μεταφορτώθηκε

10 Μαρτίου 2017 1:15 π.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες