Αρχεία Βιβλιοθήκης

Pièce 10.40 - Ιδιωτικά μουσικά εκπαιδευτήρια

Zone d'identification

Code de référence

CYUTL SM-10-10.40

Intitulé

Ιδιωτικά μουσικά εκπαιδευτήρια

Date(s)

  • 1966 - 1977 (Production)

Niveau de description

Pièce

Importance matérielle et support

100 τεκμήρια

Zone du contexte

Histoire archivistique

Modalités d'entrée

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu

1) Σχέδιον νομοθετικού διατάγματος Περί ιδρύσεως των εν Κράτει ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων
2) Κεφάλαιον Ιον - Γενικαί Διατάξεις
3) Άρθρον Ιον Μουσική Εκπαιδευτήρια - Σκοπός
4) Άρθρον 2ον Κλιμάκωσις Μουσικής Εκπαιδεύσεως
5) Άρθρον 3ον Εποπτεία Διοικήσεως
6) Άρθρον 4ον Άδεια Ιδρύσεως
7) Άρθρον 5ον Αίτησις - συνημμένα
8) Άρθρον 6ον Κωλύματα - Ασυμβίβαστα
9) Άρθρον 7ον Ίδρυσις
10) Άρθρον 8ον Απαγόρευσις Διαφημίσεως
11) Άρθρον 9ον Άδεια Λειτουργίας
12) Άρθρον 10ον Ανάκλησις Άδειας Ιδρύσεως - Λειτουργίας
13) Άρθρον 11ον Μεταβίβασις Αδείας
14) Άρθρον 12ον Επωνυμία Εκπαιδευτηρίων
15) Κεφάλαιον 2ον Σχολαί - Τμήματα - Μαθήματα Ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων
16) Άρθρον 13ον Σχολαί - Τμήματα - Έτη Σπουδών
17) Άρθρον 14ον Μαθήματα Σχολών – Τμημάτων
18) Κεφάλαιον 3ον - Σχολικόν Έτος - Εξετάσεις - Επιτροπαί
19) Άρθρον 15ον Σχολικόν Έτος - Εγγραφαί
20) Άρθρον 16ον Διακρίσεις Εξετάσεων – Χρόνος
21) Άρθρον 17ον Εξεταστικαί επιτροπαί
22) Κεφάλαιον 4ον Προσωπικόν
23) Άρθρον 18ον Διδακτικόν Προσωπικόν - Διακρίσεις
24) Άρθρον 19ον
25) Άρθρον 20ον Προσόντα Διδακτικού Προσωπικού
26) Άρθρον 21ον Κατ' Οίκον Διδιασκαλία
27) Άρθρον 22ον Αρχείον Μαθητολογίου
28) Κεφάλαιον 5ον - Ειδικαί Διατάξεις
29) Άρθρον 23ον Αναλυτικόν Πρόγραμμα
30) Άρθρον 24ον Παραρτημαματωδείον
31) Άρθρον 25ον Τίτλοι Σπουδών
32) Άρθρον 26ον Κατοχύρωσις
33) Άρθρον 27ον Μεταβατική Διάταξις
34) Άρθρον 28ον Εξουσιοδότησις
35) Άρθρον 29ον Καταργητική Διάταξις
36) Άρθρον 30ον
37) Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών της 7ης Μαΐου 1976 Ομάδας Εργασίας σε θέματα αφορούντα εις τον τομέα Μοουσικής
38) Απόφαση 7ης Απριλίου 1977 Συγκρότησης Ομάδας Εργασίας η οποία θα διεξάγει έρευνα σχετική με θέματα μουσικής και λειτουργίας των Ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων
39) Έκθεσις περί της τελικής γνώμης της Συμβουλευτικής Επιτροπής επί του σχεδίου ΝΔ του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών "Περί ιδρύσεως και λειτουργίας των εν Κράτει Ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων" 29/9/1973
40) Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος Εν Αθήναις 15 Ιανουαρίου 1966 Τεύχος Πρώτον Αριθμός Φύλλου 7
41) Κεφάλαιον Ιον - Γενικαί Διατάξεις
42) Άρθρον Ιον Μουσική Εκπαιδευτήρια - Σκοπός
43) Άρθρον 2ον Κλιμάκωσις Μουσικής Εκπαιδεύσεως
44) Άρθρον 3ον Εποπτεία Διοικήσεως
45) Άρθρον 4ον Άδεια Ιδρύσεως
46) Άρθρον 5ον Αίτησις - συνημμένα
47) Άρθρον 6ον Κωλύματα – Ασυμβίβαστα
48) Άρθρον 7ον Ίδρυσις
49) Άρθρον 8ον Απαγόρευσις Διαφημίσεως
50) Άρθρον 9ον Άδεια Λειτουργίας
51) Άρθρον 10ον Ανάκλησις Άδειας Ιδρύσεως – Λειτουργίας
52) Άρθρον 11ον Μεταβίβασις Αδείας
53) Άρθρον 12ον Επωνυμία Εκπαιδευτηρίων
54) Κεφάλαιον 2ον Σχολαί - Τμήματα - Μαθήματα Ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων
55) Άρθρον 13ον Σχολαί - Τμήματα - Έτη Σπουδών
56) Άρθρον 14ον Μαθήματα Σχολών – Τμημάτων
57) Κεφάλαιον 3ον - Σχολικόν Έτος - Εξετάσεις – Επιτροπαί
58) Άρθρον 15ον Σχολικόν Έτος – Εγγραφαί
59) Άρθρον 16ον Διακρίσεις Εξετάσεων – Χρόνος
60) Άρθρον 17ον Εξεταστικαί επιτροπαί
61) Άρθρον 18ον Διδακτικόν Προσωπικόν - Διακρίσεις
62) Άρθρον 19ον
63) Άρθρον 21ον Κατ' Οίκον Διδιασκαλία
64) Κεφάλαιον 5ον - Ειδικαί Διατάξεις
65) Άρθρον 22ον Αρχείον Μαθητολογίου
66) Άρθρον 23ον Αναλυτικόν Πρόγραμμα
67) Άρθρον 24ον Παραρτήματα Ωδείων
68) Άρθρον 25ον Τίτλοι Σπουδών
69) Άρθρον 26ον Κατοχύρωσις
70) Άρθρον 27ον Μεταβατική Διάταξις
71) Άρθρον 28ον Εξουσιοδότησις
72) Άρθρον 29ον Καταργητική Διάταξις
73) Άρθρον 30ον
74) Εισηγητική έκθεσις επί του σχεδίου νομοθετικού διατάγματος Περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας των εν Κράτει Ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων 1973
75) Έκθεσις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρον 79 - παραγρ. 3 του Συνάγταματος) επί του σχεδίου Ν. Δ/τος του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών περί ιδρύσεως και λειτουργίας των εν Κράτει Ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων 2/8/1973
76) Σχέδιον Νόμου Περί Ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτηρίων
77) Άρθρον Ι Σκοπός – Εποπτεία
78) Άρθρον 2 Κατηγορίαι - Εκπαιδευτικαί βαθμίδες
79) Άρθρον 3 Σχολή Βυζαντινής Μουσικής
80) Άρθρον 4 Σχολαί – Τμήματα
81) Άρθρον 5 Παραρτήματα
82) ‘Αρθρον 6 Άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας
83) Άρθρον 7 Κωλύματα - ασυμβίβαστα
84) Άρθρον 8 Στέγασις - Καταλληλότης κτιρίου
85) Άρθρον 9 Μεταβίβασις αδείας
86) Άρθρον 10 Ανάκλησις αδείας
87) Άρθρον 11 Επωνυμία – Προσωνυμία
88) Άρθρον 12 Διδασκόμενα μαθήματα
89) Άρθρον 13 Φοίτησις
90) Άρθρον 14 Εξετάσεις
91) Άρθρον 15 Τίτλοι σπουδών
92) Άρθρον 16 Διδιακτικόν προσωπικόν - Καθήκοντα - Υποχρεώσεις Διευθυντού - Περιορισμοί Διευθυντού και Διδακτικού Προσωπικού
93) Άρθρον 17 Προσόντα Διευθυντού
94) Άρθρον 18 Προσόντα διδακτικού Προσωπικού
95) Άρθρον 19 Όριον ηλικίας
96) Άρθρον 20 Καθήκοντα - Υποχρεώσεις ιδιοκτήτου
97) Άρθρον 22 Τήρησις αρχείου – Βιβλίων
98) Άρθρον 23 Κατ' οίκον διδασκαλία
99) Άρθρο 24 Γνωμοδοτική Επιτροπή
100) Άρθρον 25 Είδη παραβάσεων
101) Άρθρον 26 Επιβαλλόμεναι τιμαί
102) Άρθρον 27 Επιχορήγησις μουσικών εκπαιδευτηρίων
103) Άρθρον 28 Ατέλειαι – Υποτροφίαι
104) Άρθρον 29 Επιθεώρησις
105) Άρθρον 30 Τέλη – Δίδακτρα
106) Άρθρον 31 Μεταβατικαί διατάξεις
107) Άρθρον 32 Τελικαί διατάξεις
108) Άρθρον 33

Évaluation, élimination et calendrier de conservation

Accroissements

Mode de classement

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d’accès

Conditions de reproduction

Langue des documents

Écriture des documents

Notes sur la langue et l'écriture

Caractéristiques matérielle et contraintes techniques

Instruments de recherche

Zone des sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux

Existence et lieu de conservation des copies

Unités de description associées

Descriptions reliés

Zone des notes

Identifiant(s) alternatif(s)

Points d'accès

Points d'accès sujets

Points d'accès lieux

Points d'accès Noms

Zone du contrôle de la description

Identifiant de la description

CY SM-10-10.40

Identifiant du service responsable de la description

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Règles et/ou conventions utilisées

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Niveau d'élaboration

Final

Niveau de détail

Moyen

Dates de production, de révision, de suppression

10/3/2017

Langue(s)

Écriture(s)

Sources

Métadonnées de l'objet numérique

Nom du fichier

10.40.pdf

Type de support

Texte

Type MIME

application/pdf

Taille du fichier

35.6 MiB

Déposé

10 mars 2017 01:15

Zone des droits sur l'objet numérique (Fichier maître)

Zone des droits sur l'objet numérique (Référence)

Zone des droits sur l'objet numérique (Vignette)

Zone des entrées

Sujets en relation

Personnes et organismes en relation

Lieux en relation