Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 8.124 - Έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη σχετικά με την Ελληνική Μουσική Ακαδημία

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL SM-8-8.124

Τίτλος

Έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη σχετικά με την Ελληνική Μουσική Ακαδημία

Ημερομηνία(ες)

  • 1960 - 1964 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

107 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

1) Πρόσκληση προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 9/10/1964
2) Πρόσκληση προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 2/11/1964
3) Πρόσκληση προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 28/9/1964
4) Πρόσκληση προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 23/6/1964
5) Απάντηση του Υφυπουργού σε αίτημα της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 17/6/1964
6) Πρόσκληση προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 11/5/1964
7) Πρόσκληση προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 16/1/1964
8) Έγγραφο της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας σχετικά με την εισήγηση επί του θέματος ιδρύσεως Ανωτάτης Μουσικής Σχολής 9/1/1964
9) Πρόσκληση προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 2/1/1964
10) Πρόσκληση προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 2/1/1964
11) Πρόσκληση προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 19/3/1964
12) Έγγραφο της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας σχετικά με την εισήγηση περί νομοθετικής ρυθμίσεως της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 19/3/1964
13) Πρόσκληση προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 29/1/1964
14) Πρόσκληση προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 4/12/1963
15) Έγγραφο της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας σχετικά με το πρακτικό της υπ' αριθμ. 16/5.2.1964 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΜΑ 17/2/1964
16) Σημείωμα προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για συνεδρίαση των μουσικών μελών του Δ.Σ. την 5 Νοεμβρίου 30/10/1963
17) Πρόσκληση στο Σόλωνα Μιχαηλίδη για να συμμετέχει σε εξεταστική επιτροπή για υποψήφιους υπότροφους 12/9/1963
18) Πρόσκληση προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 12/9/1963
19) Επιστολή στο Σόλωνα Μιχαηλίδη σχετικά με την εισήγηση του στην Ελληνική Μουσική Ακαδημία για την ίδρυση Ανωτάτης Μουσικής Σχολής 7/2/1964
20) Πρόσκληση προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 1/10/1963
21) Έγγραφο Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας όπου ενημερώνει το Σόλωνα Μιχαηλίδη για την ημερομηνία των εξετάσεων των υποτρόφων 16/9/1963
22) Επιστολή γονέων-κηδεμόνων υποτρόφων της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας προς Υφυπουργό Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων
23) Εισήγησις του Γεν. Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας κ. Γ. Σισιλιανού επί υποβολής Σχεδίου Νόμου περί ιδρύσεως Κρατικής Μουσικής Σχολής 27/1/1964
24) Απόφαση για συγκρότηση επιτροπής εις τον τομέα των Γραμμάτων και των Τεχνών στην οποία συμμετέχει ο Σόλων Μιχαηλίδης 26/3/1964
25) Έγγραφο Υπουργείου Εθνικής Παιδείας προς Ελληνική Μοσική Ακαδημία για την ένταξη των θεμάτων της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας στην επιτροπή Γραμμάτων και Καλών Τεχνών 10/6/1964
26) Σημείωση Σόλωνα Μιχαηλίδη σχετικά με συνεδρίες Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας
27) Σχέδιο νόμου για την ίδρυση Κρατικής Μουσικής Σχολής 10/8/1964
28) Διοίκησης
29) Έδραι και Σχολαί
30) Προσωπικόν
31) Διορισμός προσωπικού
32) Προσόντα καλλιτεχνικού προσωπικού
33) Σύλλογος καθηγητών - διδασκάλων Έφορος των εδρών - σχολών
34) Εισδοχή φοιτητών - μαθητών προσόντα - ηλικία - εξεταστέα ύλη
35) Παρατηρήσεις σχετικά με υποληθέν σχέδιο
36) Χειρόγραφες σημειώσεις Σόλωνα Μιχαηλίδη σχετικά με την εισήγηση του για την Ίδρυση Ανώτατης Μουσικής Σχολής στην συνεδρίαση της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 5/2/1964
37) Ελληνική Μουσική Ακαδημία έσοδα
38) Προϋπολογισμός εξόδων Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 1964 (από 1/1/64-31/12/64)
39) Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Μουσικών
40) Συνεδρίαση 29/3/1960
41) Συνεδρίαση 2/4/1960
42) Σημειώσεις Σόλωνα Μιχαηλίδη
43) Πρόσκληση προς τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβολίου Μουσικής για να παρευρεθούν σε συνεδρίαση. Η πρόσκληση κοινοποιήθηκε στο Σόλωνα Μιχαηλίδη ως μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Μουσικής 17/3/1960
44) Σημειώσεις Σόλωνα Μιχαηλίδη
45) Ελληνική Μουσική Ακαδημία πίναξ υποψηφίων υποβαλλόντων αιτήσεις συμμετοχής εις διαγωνισμόν παροχής υποτροφιών
46) Πίνακας με κριτήρια και βαθμολογίες υποτρόφων
47) Προκήρυξις διαγωνισμού Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας
48) Προκήρυξις διαγωνισμού Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας
49) Εισήγησις εις το θέμα "Μετάκλησις Καθηγητών – Υποτροφίαι"
50) Χειρόγραφες σημειώσεις Σόλωνα Μιχαηλίδη
51) Πρόσκληση προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 24/5/1963
52) Πρόσκληση προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 30/5/1963
53) Κλήση του Σόλωνα Μιχαηλίδη ως μέλους εξεταστικής επιτροπής για την ανάδειξη υποτρόφων της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 27/9/1963
54) Πρακτικόν Συνεδρίας υπ' αριθμ. 1 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ακαδημίας Μουσικής
55) Χειρόγραφες σημειώσεις Σόλωνα Μιχαηλίδη για εισήγησις εις το θέμα Εισήγησις εις το θέμα "Μετάκλησις Καθηγητών – Υποτροφίαι"
56) Εισήγησις εις το θέμα "Μετάκλησις Καθηγητών – Υποτροφίαι"
57) Εισήγησις εις το θέμα "Μετάκλησις Καθηγητών – Υποτροφίαι"
58) Έγγραφο 4/12/1963 στο Σόλωνα Μιχαηλίδη της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας σχετικά με την ίδρυση Ανώτατης Μουσικής Σχολής
59) Πρόσκληση προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 16/11/1963
60) Πρόσκληση προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας 20/12/1963
61) Σχέδιο νόμου Περί ιδρύσεως Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας
62) Πρακτικόν της υπ' αριθ. 16/5.2.1964 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μουσικής Ακαδημίας

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY SM-8-8.124

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Κατάσταση

Final

Επίπεδο λεπτομέρειας

Partial

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

10/5/2017

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

8.124.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

33.4 MiB

Μεταφορτώθηκε

09 Μαΐου 2017 11:24 μ.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες